Skip to main content

Algemene Voorwaarden De Stadstuinman 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door De Stadstuinman en sinds de oprichting van hoveniersbedrijf  De Stadstuinman op 12 maart 2014 van toepassing op ieder aanbod dat De Stadstuinman doet en op alle  overeenkomsten die tussen De Stadstuinman en opdrachtgevers worden gesloten. Deze voorwaarden zijn in  hun volledige vorm ook te raadplegen via de website van De Stadstuinman: www.destadstuinman.nl. 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

De Stadstuinman

Katendrechtsestraat 80
3072 NX, Rotterdam
06-19260823
www.destadstuinman.nl
info@destadstuinman.nl
KvK nr.: 60206454
Btw nr.: NL154233110B01
IBAN: NL88INGB0006437781 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

De Stadstuinman: Het hoveniersbedrijf De Stadstuinman zoals door eigenaar Corstian van Buren op 12  maart 2014 ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 60206454. 

 

Werkzaamheden:

 1. Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de  aanleg en/of onderhoud van tuinen en natuurspeelplaatsen waaronder groene schoolpleinen.  
 2. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden.
 1. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve  van de uitvoering van deze werkzaamheden. 
 2. Alle overige specifiek overeengekomen door De Stadstuinman te verrichten  werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

Materialen:

 1. Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig  hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand,  grond, teelaarde en compost. 
 2. Dode materialen: Alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van De Stadstuinman vallen.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan De Stadstuinman opdracht geeft tot het  verrichten van werkzaamheden.  

Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden welke tussen opdrachtgever en De Stadstuinman zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag. 

 

Regiewerk: Het verrichten van werkzaamheden welke tussen opdrachtgever en De Stadstuinman  zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld uurloon. Het totaalbedrag  wordt van tevoren niet vastgesteld maar te allen tijde wordt schriftelijk vooraf wel een maximumbedrag aangegeven door de opdrachtgever. 

 

Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van 1 uur door 1  persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren per persoon in rekening  gebracht dat De Stadstuinman voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de  tijd voor verplaatsing naar en van het werk. 

 

Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat De Stadstuinman doet en op alle overeenkomsten die tussen De Stadstuinman en de opdrachtgever worden gesloten. 

 

ARTIKEL 3 – HET AANBOD / DE OFFERTE 

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft De Stadstuinman de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht De Stadstuinman deze informatie kosteloos en desnoods ongevraagd te verstrekken.
 1. De Stadstuinman brengt de offerte bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit. 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt. 4. De offerte heeft een geldigheidsduur 30 dagen na dagtekening tenzij uit de offerte anders blijkt of  anders is overeengekomen. 
 2. De offerte vermeldt de prijs of prijzen inclusief de daarvoor geldende btw-tarieven. 6. De offerte vermeldt de wijze van betaling en betalingsvoorwaarden. 
 3. De offerte gaat – schriftelijk dan wel elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze Algemene  Voorwaarden van De Stadstuinman. 
 4. Het auteursrecht op de door De Stadstuinman verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en  schetsen berust bij de Stadstuinman. Deze auteursrechten blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten  die afzonderlijk in rekening zijn gebracht, eigendom van De Stadstuinman. Derhalve mogen de door De  Stadstuinman verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen zonder diens  uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of  op andere wijze worden gebruikt of verspreid. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet  aan De Stadstuinman wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en  tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing kosteloos aan De Stadstuinman retour worden  gezonden. 
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan De Stadstuinman betalen in geval De Stadstuinman wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van materialen wordt gegeven. 
 6. De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Echte kerstbomen zijn natuurproducten. De afbeeldingen op de website van deze kerstbomen zijn slechts indicatief. Uiteraard staat de ondernemer te allen tijde in voor de kwaliteit van de geleverde kerstbomen.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST 

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van De Stadstuinman door de  opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch. In geval van  elektronische opdrachtverlening stuurt De Stadstuinman een elektronische bevestiging naar de  opdrachtgever. 
 2. Na wijziging in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. 
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat  de opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de  werkzaamheden wordt begonnen. 
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen,  tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden De Stadstuinman niet. 5. De Stadstuinman is verplicht om voor aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren  omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem  bekende informatie daaromtrent kosteloos aan De Stadstuinman te verstrekken. 
 5. De Stadstuinman is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan  bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch  voor de mogelijke gevolgen van die schade. 
 6. Eventuele ontstane kosten door schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken  ondergrondse werken en constructies ontstaan door geen of onvolledig verstrekte informatie door de  opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alsmede kosten door schade aan de door De  Stadstuinman ingezette machines en gereedschappen. 

 

ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

De opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij  voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar  zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn en in  overleg met De Stadstuinman opzeggen.

 

 

ARTIKEL 6 – ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk  anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden  opgezegd – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 

 

ARTIKEL 7 – DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN 

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. De tussentijdse  prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. De  Stadstuinman is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na  het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever door te  berekenen. Indien De Stadstuinman dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst,  heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet  maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op  deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. 
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk  beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. 
 3. Meer/ en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te  voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.  

 

ARTIKEL 8 – DE LEVERTIJD / DE LEVERING 

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd en daarvan aan de  opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd  beschouwd wanneer de consument werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door  ingebruikneming een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

 

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT  

 1. De Stadstuinman staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde  levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De Stadstuinman zal  zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren  zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op  de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 1. Wanneer door De Stadstuinman geleverd levend materiaal binnen een half jaar na levering uitvalt, wordt dit kosteloos door De Stadstuinman vervangen. Dit is van toepassing, tenzij anders vermeld op de overeenkomst of indien er sprake is van overmacht, uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden dan wel nalatigheid door de opdrachtgever. Indien te leveren Materialen tijdelijk zijn uitverkocht, wordt de Opdrachtgever hiervan binnen drie  weken schriftelijk op de hoogte gesteld door De Stadstuinman, vergezeld van een indicatie van de  nieuwe levertijd.
 1. In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij  overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van  die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de  beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 1. De Stadstuinman staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn  ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het  gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben  aangebracht. Evenmin staat De Stadstuinman in voor de eventueel ontstane schade als  gevolg van deze gebreken.  

 

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING EN OVERMACHT 

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van De Stadstuinman worden  opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van De Stadstuinman niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de  overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  Indien bij het intreden van de overmacht De Stadstuinman al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft  voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds  geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen  als betrof het een afzonderlijk contract.
 1. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat De Stadstuinman de  werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat  andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn  uitgevoerd.
 1. Indien naar het oordeel van De Stadstuinman de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van  weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk binnen de termijn zoals  oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft De Stadstuinman het recht  de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden  voortduren. Hierbij heeft De Stadstuinman het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals  hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van de  hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is. 
 2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij De Stadstuinman tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt De  Stadstuinman onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering. 

 

ARTIKEL 11 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN  

De Stadstuinman zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch, verantwoorde verwijdering van  de afval- en/ of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit  voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onvoorziene  milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2  en 3, bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Zo mogelijk worden afval en/of reststoffen ter plaatse  verwerkt tenzij anders overeengekomen. 

Verantwoord omgaan met de natuur staat centraal in het werk en de bedrijfsvoering van De Stadstuinman. De  Stadstuinman gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmatige meststoffen, alleen natuurlijke  bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Tuinafval wordt op verantwoorde wijze afgevoerd en waar mogelijk  wordt tuinafval ter plaatse verwerkt tot natuurlijke bemesting; compost. Restmateriaal dat vrijkomt bij  werkzaamheden probeert De Stadstuinman waar mogelijk te hergebruiken of op verantwoorde wijze af te  voeren en te recyclen. Met deze bedrijfsvoering draagt niet alleen De Stadstuinman maar ook de  opdrachtgever bij aan een beter milieu.  

 

ARTIKEL 12 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL  

Afspraken of overeenkomsten met andere medewerkers van De Stadstuinman binden deze laatste niet, tenzij  De Stadstuinman deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.  

 

ARTIKEL 13 – DE BETALING  

 1. Alle werkzaamheden welke door De Stadstuinman geschieden, worden – voor zover  deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in  de prijs daarvan zijn begrepen– in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde  vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.  
 2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door De Stadstuinman geaccepteerd  Betaalmiddel op de wijze zoals opgenomen in de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien De  Stadstuinman een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten  onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan De Stadstuinman een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het toepasselijke  wettelijke rentepercentage.
 1. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de  termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.  
 2. Personeelsleden van De Stadstuinman zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te  nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.  
 3. Bij koop heeft De Stadstuinman het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten  hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.  

 

ARTIKEL 14 – NIET-TIJDIGE BETALING  

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim  wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een  laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 1. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is De Stadstuinman gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de  betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan het toepasselijke, wettelijke rentepercentage. 3. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 1. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. De Stadstuinman heeft het recht om een  vordering op een opdrachtgever uit handen te geven indien deze na meerdere aanmaningen nog niet heeft betaald. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT  

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van De Stadstuinman, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn  betaald.  
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van De Stadstuinman op de geleverde zaken  door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt De Stadstuinman bij voorbaat een  bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten  behoeve van De Stadstuinman, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke  hoofde dan ook, aan De Stadstuinman verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht  van hypotheek worden gevestigd.

 

ARTIKEL 16 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING  

 1. Bij het overlijden van De Stadstuinman, dan wel bij liquidatie, aanvraag tot surseance van betaling of  ontbinding van de onderneming De Stadstuinman, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn  diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al  wordt De Stadstuinman op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan  de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor  het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van  overlijden van De Stadstuinman, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van De  Stadstuinman, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.  
 2. De Stadstuinman heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde  tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede  in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.  3. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in het eerste lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De vordering tot betaling van al hetgeen  verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van  faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt  gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van  de opdrachtgever. Als De Stadstuinman dan wel de opdrachtgever bij herhaling in gebreke blijft de  verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis  de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID  

 1. De Stadstuinman is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de  overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht  en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van De Stadstuinman,  zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.  
 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de  opdrachtgever het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de  opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever zo snel  mogelijk na aflevering bij De Stadstuinman hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de  opdrachtgever, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren.  Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door  de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.  
 3. Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te  treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.  
 4. De Stadstuinman is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade  ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- euro  per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever een  hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de opdrachtgever dit voor het  sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan €2.500.000,- euro worden gesteld. De Stadstuinman sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende  aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.  
 5. De opdrachtgever vrijwaart De Stadstuinman voor aanspraken van derden jegens De Stadstuinman indien De Stadstuinman schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de  opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke,  indien deze informatie wel bij De Stadstuinman bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking  van de schade had kunnen leiden. 
 6. De Stadstuinman is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar  handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.  7. De opdrachtgever is tegenover De Stadstuinman aansprakelijk voor schade die door een aan hem  toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.  
 7. De Stadstuinman is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of  teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of  verwerking van de grond, bodem of teelaarde.  
 8. De Stadstuinman is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in  gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.  
 9. Het bestelproces op de website bevat voldoende controlemogelijkheden. Indien consument desondanks invulfouten maakt aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 18 – KLACHTEN  

 

 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van de overeenkomst of de levering  van materialen dienen om ontvankelijk te zijn volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden  ingediend bij De Stadstuinman, tijdig nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt,  respectievelijk binnen tien dagen. 
 2. Overige klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst of de levering van materialen dienen  om ontvankelijk te zijn volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij De Stadstuinman, uiterlijk binnen zestig dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag  van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen. 3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten terzake  verliest.
 1. De Stadstuinman heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de  klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent  alsdan zijn medewerking.  
 2. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de  zaken ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem  mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 1. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan ertoe leiden dat de  opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.  
 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort. 

 

ARTIKEL 19 – HERROEPINGSRECHT KERSTBOMEN

De producten worden uitgesloten van herroepingsrecht omdat de natuurlijke kerstbomen snel bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben.  

 

 

ARTIKEL 20 – AFWIJKING  

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en  de consument worden vastgelegd.  

 

ARTIKEL 21 – SLOTBEPALING  

 1. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn  onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten  van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermee akkoord.  
 2. De Algemene Voorwaarden zijn op 12 maart 2014 vastgesteld door De Stadstuinman en openbaar gemaakt op de website van De Stadstuinman. 
 3. Op alle gegevens van opdrachtgevers in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.